Điều khoản sử dụng

Quyền truy cập của bạn vào trang web chúng tôi dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, thông báo và các khuyến cáo có trong tài liệu này – gọi chung là điều khoản sử dụng. Việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web tức là đã đồng ý với điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi tất cả các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng tôi có thể thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào, bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi, sửa đổi được thực hiện bởi chúng tôi theo thời gian.

Điều Khoản Sử Dụng

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào đối với trang web. Chúng tôi nỗ lực để giảm thiểu sự chậm trễ hoặc gián đoạn tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web luôn chạy tốt ở mọi thời điểm bạn truy cập hoặc bất kỳ thời điểm nào.

Chúng tôi có thể ngừng một phần hoặc toàn bộ trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào có thể xảy ra do việc chúng tôi ngừng hoạt động trang web.

Hành vi bị nghiêm cấm

Liên quan đến trang web, bạn không được làm những điều sau:

+ Sử dụng trang web cho bất kỳ hoạt động nào vi phạm luật hoặc quy định hoặc trái với bất kỳ tiêu chuẩn, quy tắc liên quan nào ở Việt Nam.

+ Sử dụng trang web nhằm mục đích can thiệp người dùng khác, quấy rối, đe dọa, phỉ báng bất kỳ người dùng nào sử dụng trang web hoặc internet.

+ Sử dụng trang web để gửi tin nhắn không mong muốn.

+ Cố ý lây truyền vi-rut hoặc các tính năng vô hiệu hóa khác đên trang web.

+ Cố ý cản trở, can thiệp hoặc sửa đổi trang web.

+ Cố tình thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào ở trên.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả tài liệu trên trang web bao gồm phần mềm, thiết kế, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên trang web đều thuộc sở hữu hoặc theo giấy phép của Ngheandata.com.

Bạn không được sao chép, lưu trữ hoặc truyền bất kỳ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm, quét mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tác giả.

Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và không có mực nào trong các Điều khoản này cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên trang web này. Bạn không được:

+ Sao chép hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web cho mục đích thương mại, bao gồm bán hàng.

+ Bằng mọi cách sửa đổi tài liệu trên trang web.

+ Làm cho bất kỳ tài liệu nào trên trang web bị đóng khung hoặc nhúng vào trang web khác.

Tóm lại, bạn không được sửa đổi, sao chép, sao chép, tái xuất bản, đóng khung, tải lên cho bên thứ ba, đăng, truyền hoặc phân phối nội dung của trang web theo bất kỳ cách nào trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn thực hiện bất kỳ hành vi nào ở trên, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với bạn.

Riêng tư

Khi đồng ý và chấp nhận Điều khoản sử dụng, bạn cũng đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi .

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng có hiệu lực cho đến khi chúng tôi chấm dứt, chúng tôi có thể làm bất cứ lúc nào và không cần thông báo cho bạn.

Trong trường hợp chấm dứt, tất cả các hạn chế áp dụng đối với bạn theo Điều khoản sử dụng và các giới hạn trách nhiệm được nêu trong Điều khoản sử dụng vẫn tồn tại.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này. Liên Hệ Ngay

Điều khoản sử dụng được cập nhật vào ngày 12 tháng 10 năm 2020.